Vedtekter

1.  Status

 1. Hospitality Sales and Marketing Association International Norway, forkortet til HSMAI Norway, er en del av HSMAI Region Europe Ltd og Hospitality Sales and Marketing Association International, Washington D.C., USA. Foreningen skal ha et eget National Advisory Board i Norge så lenge det er ønsket av medlemmene i Norge.  Disse velges primært for 2 år i gangen  og det skal være med et årlig årsmøte som velger disse. Forslag til de norske advisory boardmembers fremmes av HSMAIs valgkomitee.
 2. Vedtekter for HSMAI i Norge skal til enhver tid være i tråd med vedtektene i HSMAI Region Europe Ltd og følge de beslutningene som fattes der.

2.  Formål og virksomhet

Formål og virksomhet skal følge HSMAI Region Europe Ltd formålsparagrafer som er som følger:

Vision

The leading meeting place of the industry.

Mission

The Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI) Region Europe is committed to growing business for the hotel, event and travel industry and their partners, and is the industry’s leading advocate for intelligent, sustainable revenue growth on a local, national and European level. The association provides practical tools, insights, and cutting edge expertise to enable knowledge sharing and enhance professional development as well as fuel sales, inspire marketing, transform businesses digitally and optimise revenue.

HSMAI Region Europe Service Pledge

We pledge to provide transparent and neutral environments
We pledge to drive personal and professional growth
We pledge to be your industry point of reference
We pledge to provide you with cutting edge tools to grow your business
We pledge to go above and beyond to engage you

HSMAI Region Europe Values

engaging
enabling
connecting

3.  Medlemskap

 1. Medlemskap i HSMAI Norway medfører samtidig medlemskap i Hospitality Sales and Marketing Association International, Washington D.C., USA og HSMAI Region Europe.
 2. Aktivt medlemskap oppnås av personer som har sitt daglige virke i en nøkkelposisjon og/eller ledende stilling innen hotell, event og reiselivsnæringen, og som fortrinnsvis er beskjeftiget med ledelse, salg og/eller markedsføring.
 3. Den som har avsluttet aktiv tjeneste kan opprettholde sitt medlemskap som senior aktiv.
 4. Bedrifter og organisasjoner kan tegne aktivt medlemskap.
 5. Assosiert medlemskap kan tegnes av leverandører, så vel enkeltpersoner som bedrifter og organisasjoner, som det er naturlig for næringen å samarbeide med.
 6. Studentmedlemskap kan tegnes av høyskolestudenter.
 7. Høyskolepakke kan tegnes av høyskoler.

4.  Årsmøte

 1. Årlig medlemsmøte avholdes hvert år innen utgangen av av juni måned.
 2. Medlemmene innkalles av med minst to ukers skriftlig varsel til medlemmets oppgitte adresse eller e-post adresse. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på møtet. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen.
 3. Møtet ledes av leder av National Advisory Board hvis ikke annet besluttes.
 4. Det ordinære møtet skal behandle:
  1. Årsoversikt og planer
  2. Økonomi
  3. Valg av National Advisory Boards medlemmer
  4. Behandling av forslag som er nevnt i innkallingen

5. Vedtekter

Vedtektene skal følge HSMAI Region Europe Ltd. vedtekter og beslutninger.

6. Stemmerett

 1. Aktivt medlemskap i HSMAI Norway gir stemmerett for valg av Advisory Board Members og valgkomitee på møtet og krever flertall av de avgitte stemmer.
 2. Stemmeretten kan ikke utøves ved fullmektig.
 3. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett.

7. Kontingent

Årlig kontingent følger prisstrukturer som for HSMAI Region Europe.

8. Valg av National Advisory Board

 1. National Advisory Board består av minimum 5 medlemmer.
 2. Advisory Board medlemmene tjenestegjør i to år dersom annet ikke er avtalt.
 3. Tjenestetiden regnes fra valget når annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av det årlige møtet i det året tjenestetiden utløper.
 4. Selv om tjenestetiden er utløpt, må Advisory Board medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.
 5. Et Advisory Board medlem har rett til å tre tilbake før tjenestetidens utløp dersom særlig grunn foreligger. Administrasjonen og øvrige Advisory Board medlemmer skal gis rimelig forhåndsvarsel

9. Valgkomité

 1. Valgkomiteen skal bestå av avgått styreleder og/eller styremedlemmer og/eller Advisory Boards medlemmer og velges av det årlige møtet.
 2. Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til de ulike Advisory Board members som står på valg på det årlige møtet.

10. National Advisory Board-møter

 1. Advisory Board skal behandle saker i møte eller telefonmøter. Advisory Board-møte innkalles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist og minimum 2 møter i året.
 2. Advisory Board-lederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under Norge.

11. Beslutningsdyktighet National Advisory Board

 1. National Advisory Board kan treffe beslutning når minst tre av stemme givende medlemmene er til stede. En beslutning av Advisory Board krever at minst tre Advisory Board-medlemmer har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
 2. Advisory Board kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle Advisory Board-medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

12. Inhabilitet

Medlem av National Advisory Board eller administrasjonen må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noen sak som har særlig betydning for egen del eller for egen virksomhet eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

13. Finansiering

 1. HSMAI virksomhet finansieres ved:
  1. Medlemskontingent
  2. Bidrag fra bedrifter og enkeltpersoner.
  3. Tilskudd fra andre HSMAI-kontorer.

Foto: Møteklubbe. Fotograf: Blogtrepreneur/Flickr.