Hotellnæring-rapporten: Tilbakegang i 2009, vanskelig 2010

horwathtoplogo[1]

Etter 5 år med fremgang, nådde hotellnæringen i Norge toppen omtrent midtveis i 2008. I 2009 fortsatte nedgangen (tall sammenlignet med 2008)[1]:

  • Færre overnattinger totalt og for utlendinger (÷ 3,1% og ÷ 9,6%)
  • Lavere kapasitetsutnyttelse rom, 50,7% (÷ 4,6%-poeng)
  • Lavere losjiinntekt, 10,3 milliarder kroner (÷ 5,5%)
  • Lavere lønnsomhetsindikator, RevPAR[2] (÷ 8,9%)

 

Det er to hovedfaktorer som medvirker til lavere etterspørsel og påvirker lønnsomheten:

  • Finansuro og generell usikkerhet gir nedgang for yrkesreiser, kurs/konferanser og utenlandsk ferie/fritidstrafikk
  • Større kapasitet (nye hoteller og utvidelser med 3,3% flere hotellrom i 2009) påvirker priser og belegg.

 

Dette fremgår av del I av Horwath HTL-rapporten ”Norsk Hotellnæring 2010” som utgis for 14. gang. Del I er basert på en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg norske hoteller. Spørreundersøkelsen inneholdt spørsmål om økonomi-, regnskaps- og andre data vedr. 2009 og 2010.

 

Svakere resultater

En sammenligning av gruppen av hoteller som besvarte både i 08 og 09 viser klar tilbakegang både for omsetning og økonomiske resultater. Antall solgte romdøgn gikk i gjennomsnitt tilbake med 5,2%, og oppnådd rompris var i gjennomsnitt  2,1% lavere. Dette resulterte i svakere kapasitetsutnyttelse og en tilbakegang i lønnsomhetsindikatoren RevPAR(inntekt per tilgjenglig rom) med hele 11%.

 

Driftsresultat 2 (resultat før leie- og finans) endte i gjennomsnitt på 29,6% (-2,1%-p) av omsetningen, mens Driftsresultat 3 (”bunnlinjen”) i gjennomsnitt utgjorde 3,6% (-3,1%-p.).

 

Mens ca 1/4 av alle hotellene som deltar i undersøkelsen hadde negativ ”bunnlinje” i 2008, økte andelen til ca 1/3 i 2009.

 

Usikkert om utvikling i 2010.

De fleste hoteller forventer lavere priser og belegg i 2010.

 

I 2009 la nordmenn i økende grad ferien til eget land. En høy kronekurs kan endre dette i 2010, samt føre til en forsterkning av den negative utviklingen i fjoråret fra utenlandsmarkedet. Den økonomiske situasjonen i Sør-Europa og internasjonalt bidrar til usikkerhet. Vulkanutbruddet på Island la begrensninger for reiselivet i april/mai. Pågående streiker hemmer reisevirksomheten.

 

 

Imidlertid, det er også positive signaler. Analyseindikatorer viser at den negative utviklingen for yrkestrafikk og kurs/konferansetrafikk kan være i ferd med å stoppe opp.

 

Hotellstatistikken fra SSB for årets 4 første måneder viser flere gjestedøgn både for nordmenn og utlendinger.  Ferie/fritidsovernattingene ved norske hoteller har økt med hele 9%. Denne økningen er i stor grad i de største byene.

 

Ny kapasitet

Det kommer fortsatt flere nye hotellrom og hotellutvidelser. Ca. 4500 nye rom forventes å bli åpnet i 2010 og 2011. Plusset på de nye hotellrommene i 2009, gir det samlet nærmere 7000 nye hotellrom (ca. 10%) over 3 år. Dette betyr en årlig vekstrate på ca. 3% og utgjør en betydelig fornyelse av det norske hotelltilbudet. I dagens etterspørselssituasjon vil det, for de fleste hoteller og spesielt på stedene det kommer ny kapasitet, bety økende priskonkurranse og lavere belegg.

 

Flyplasshoteller med best lønnsomhet

Resultatene i undersøkelsen er brutt ned i undergrupper etter størrelse, beliggenhet, servicegrad og hotellets viktigste gjestegrupper. I forhold til beliggenhet er det flyplasshotellene som viser best lønnsomhet. Dette bildet kan endre seg i 2010 og fremover etter den betydelige kapasitetsøkningen på Gardermoen og Værnes. Også ved Flesland og på Sola er det planlagt nye hoteller.

 

De største kostnadspostene for hoteller er knyttet til personal- og varekostnader. Lønnskostnadene som prosent av omsetningen har økt fra forrige år til i gjennomsnitt 37,5%. Tilsvarende utgjorde varekostnadene 11,3% (eller 33,2% regnet av varesalget). Samlet er driftskostnadene økt med ca 2%-p.

 

I tillegg til selve hotellet er det ytterligere to interessentgrupper i hotellnæringen – hotellkjeder (over halvparten av hotellrommene i Norge er i kjeder) og eiendomsselskaper (de fleste hoteller er delt i et drifts- og eiendomsselskap). Denne rapporten behandler hotellets (driftsselskapets) lønnsomhet.

 

                                                            – – –

Vedlegg: Rapporten Norsk Hotellnæring 2010, del I, pdf-versjon (ta gjerne kontakt dersom hele 2009-rapporten ønskes tilsendt).

                                                            _  _  _

 

Bransjerapporten ”Norsk Hotellnæring 2010” utarbeides av rådgivningsfirmaet Horwath Consulting AS. Denne presseinformasjonen omhandler del I publisert nå. Hele rapporten planlegges publisert ultimo september. Rapporten inneholder generell informasjon, markedsdata, driftsøkonomiske data, kjedeinformasjon, samt informasjon om trender, utvikling og andre områder for hotellnæringen. Rapporten utgis for 14. gang i år.

 

Nærmere informasjon:           Rolf M. Brænd, mob. 909 67 573

                                                Bjørn Kjølstad, mob. 917 67 369

                                                Per-Erik Winther, mob. 911 66 225

14/6-2010.

 


[1] SSBs hotellstatistikk.

[2] Engelsk forkortelse ”revenue per available room” (inntekt per tilgjengelig rom).