Avinor legger fram klimaregnskap

Som en del av den årlige miljørapporten til Avinor, legger selskapet nå fram et klimaregnskap for konsernet.

– Denne dokumentasjonen er viktig for oss og vil blant annet gjøre oss i stand til å vurdere effekten av tiltakene vi setter inn, sier konsernsjef i Avinor, Sverre Quale.

Last ned Avinors miljørapport HER

Klimagassutslippene fra Avinors samlede aktiviteter utgjorde i 2008 rundt 19.000 tonn CO2. Dette tilsvarer i underkant av én prosent av de samlede utslipp fra alt flydrivstoff fylt i Norge.

Det er utarbeidet en tiltaksplan for reduksjon av utslippene. Reduksjon av energiforbruk, fornybare energikilder og tiltak i kjøretøyparken står sentralt. Videre har Avinor besluttet å kompensere egne klimagassutslipp ved kjøp av utslippsrettigheter godkjent gjennom FNs grønne utviklingsmekanisme.

Avinors datterselskap, Oslo Lufthavn AS (OSL), var først ute med et klimaregnskap i 2006, men nå legges det altså også fram et klimaregnskap for de resterende 45 lufthavnene Avinor eier og driver.

Klimaregnskapet omfatter utslipp knyttet til selskapets egne aktiviteter, i hovedsak utslipp fra egne kjøretøy, ansattes reiser til og fra jobb, tjenestereiser, avisingskjemikalier og energiforbruk.

Avinors flysikringstjeneste spiller en sentral rolle

Avinor og flyselskapene arbeider kontinuerlig sammen for å redusere klimagassutslippene fra flytrafikken. Her spiller Avinors flysikringstjeneste en sentral rolle, ved å legge til rette for en effektiv, sikker og miljøtilpasset trafikkavvikling. Eksempler på tiltak er mer direkte ruteføringer og optimalisering av landinger og avganger.

Utslippene fra flytrafikken i Norge i 2007 (siste offisielle SSB-tall) er totalt cirka 2,1 millioner tonn i året, mens utslippene fra innenriks flytrafikk var 1,04 tonn.

En rekke andre klimatiltak på lufthavnene og i flytrafikken er beskrevet i Avinors og OSLs miljørapporter samt i rapporten ”Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart”, som Avinor, flyselskapene, NHO Luftfart og flere forskningsmiljøer la fram i januar 2008. Rapportene er tilgjengelige på Avinors hjemmesider.

Forbruk av avisingskjemikalier

Værforhold og trafikk er avgjørende for hvor mye avisingskjemikalier man må bruke. I 2008 økte forbruket av baneavisingskjemikalier for konsernet, mens forbruket av flyavisingskjemikalier var noe lavere enn året før. Fra og med sesongen 2008–2009 la Avinor ned forbud mot bruk av urea til baneavising. Urea har høyt forbruk av oksygen under nedbrytingen og inneholder store mengder næringsstoffer (nitrogen), og er derfor uheldig for miljøet. Urea byttes derfor ut med blant annet mindre miljøbelastende kjemikalier.

Nye støysonekart

13 lufthavner ble i 2008 oppdatert med støysonekart etter nye retningslinjer fra Miljøverndepartementet.

Sorteringsgraden stiger

Den totale avfallsmengden øker og var i 2008 på til sammen cirka 12.500 tonn, men samtidig snudde Avinor i 2008 foregående års trend med nedadgående sorteringsgrad.

Den samlede sorteringsgraden var i 2008 på 51 prosent. Avinor inngikk i 2008 en landsdekkende rammeavtale for avfallshåndtering. Ordningen innebærer økt fokus på kildesortering og tilrettelegger for omfattende og enhetlig rapportering av avfallsmengder, sorteringsgrad og klimagassutslipp relatert til avfallshåndteringen. OSL tegnet ny femårskontrakt for renovasjon på Oslo Lufthavn. Kontrakten skal bidra til økt oppfølging og økt fokus på enkelte bedrifters avfallshåndtering.

Last ned Avinors miljørapport HER

Kilde: Boarding.no