Nytt studium om nordnorsk reiseliv

Verdiskaping i nord
Menon Business Economics og Nordlandsforskning har foretatt et studium om nordnorsk reiseliv på vegne av departementene i forbindelse med deres kunnskapsinnhenting om verdiskaping i nord. Det viktigste konkurransefortrinnet til reiselivsnæringen i Nord-Norge er den spektakulære naturen, samt kulturhistorien knyttet til menneskenes liv i denne naturen. Alle markedsundersøkelser viser at Norge assosieres med ren og vakker natur, og Nord-Norges særegenhet ligger i den arktiske naturen, arktisk dyreliv og ikke minst naturfenomener som nordlyset, midnattssolen og Nordkapp. I 2011 omsatte reiselivsnæringen i Nord-Norge for 14,4 milliarder kroner, bidro til en verdiskaping på 6,2 milliarder kroner og sysselsatte 11 901 personer. Næringen har hatt en inflasjonsjustert vekst i verdiskapingen på 18 prosent fra 2005 til 2011, mens sysselsettingen har gått ned med 15 prosent.

I rapporten peker Menon på fem utfordringer for reiselivet i Nord-Norge. For det første har norsk reiseliv generelt og nordnorsk reiseliv spesielt en svekket kostnadsmessig konkurranseevne i internasjonale markeder gjennom svært høy reallønnsvekst. For det andre skjer det en delt utvikling i reiselivsnæringen ved at reiselivet i byene øker, mens distrikts-reiselivet sliter. For det tredje er det en utfordring for reiselivet at det er fragmentert med mange små og finansielt svake selskaper. Sist, men ikke minst, er tilgjengelighet en viktig flaskehals for reiselivet i Nord-Norge. Nord-Norge ligger langt fra markedene, og fly er derfor det foretrukne transportmiddelet for turistene. Menon foreslår fem tiltak for å bedre vilkårene for reiselivet i nord; omstrukturering av lufthavnstrukturen, charterfond for Nord-Norge, sterkere produkt-markedskoblinger, effektivisering av reisemålsselskapene og mer profesjonalisering av reiselivsaktører.

Rapporten kan lastes ned her.