– Bedre flytrafikk-kontroll

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Foto: Scanpix/SMK

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa hadde i forrige uke et møte med EU-koordinator Georg Jarzembowski om arbeidet for å gjøre styring og kontroll av flytrafikken mer effektiv.

Som EØS-medlem er Norge omfattet av EUs lovgivningspakke, Single European Sky, som tar for seg lovgiving om organiseringen av virksomheten knyttet til styring og kontroll av flytrafikken. I Norge utføres denne virksomheten av Avinor.

Innenfor Single European Sky-pakken kreves det at de deltagende stater skal organisere denne virksomheten på en mest mulig effektiv måte, blant annet ved å sørge for bedre samarbeid og samordning mellom de statlige aktørene som utfører virksomheten. Ett av tiltakene er å opprette funksjonelle luftromsblokker som omfatter luftrommet over flere stater. På engelsk kalles dette Functional Airspace Block, ofte forkortet til FAB.

Som EUs FAB-koordinator, har Jarzembowski som oppgave å påse at prosessen går sin gang. Koordinatoren besøker derfor deltagende stater, for å forhøre seg om status for prosessen med å opprette disse funksjonelle luftromsblokkene.

– Opprettelse av funksjonelle luftromsblokker er statenes ansvar. Erfaringsmessig er engasjementet fra politikerne avgjørende for å sikre at slike initiativ fører til noe positivt, sier Jarzembowski.

Norge samarbeider med Finland, Estland og Latvia om å opprette en funksjonell luftromsblokk, som omfatter luftrommet til de fire statene, den såkalte NEFAB-blokken (North European Functional Airspace Block). Avtale om en slik luftromsblokk skal etter planen undertegnes i 2012.

– Norge har i dag et godt samarbeid med de tre øvrige statene som deltar i ”NEFAB”-initiativet. Vi er fullt ut engasjert i dette samarbeidet, og er trygg på at det kan gjennomføres som planlagt. Samtidig vil vi legge vekt på å opprettholde det gode samarbeidet mellom alle de nordiske statene, på luftfartsområdet. Jeg ser derfor frem til et tettere og mer formelt samarbeid mellom en større gruppe stater på dette saksfeltet på litt lenger sikt, sier samferdselsminister Kleppa.

Foto: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Foto: Scanpix/SMK