NSB økte med 11 mill passasjerer

NSBs nye FLIRT-tog på verkstedet i Sveits. Fotograf: Åge Christoffer Lundeby/NSB.

Totalt reiste 178,5 millioner passasjerer med NSB-konsernet i 2011, fordelt på 52,5 millioner med tog og 126 millioner med buss, skriver selskapet i en pressemelding. Dette er en økning på til sammen nesten elleve millioner passasjerer, hvorav Nettbuss står for ti millioner.

– Økningen i antall passasjerer i Nettbuss skyldes en økning i markedsandelen for dette selskapet. Vi merker også en økt tilstrømming av kunder til våre lokaltog, spesielt mot slutten av året. Én av forklaringene er klart bedret punktlighet, uttaler konsernsjefen i NSB, Geir Isaksen (under). Teksten fortsetter etter bildet.

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB (foto fra NSB)

Omsetningen i NSB-konsernet i 2011 var 12.328 millioner kroner, en økning på 1150 millioner kroner fra 2010. Konsernets driftsresultat endte på 207 millioner kroner, som er en nedgang på 172 millioner kroner fra året før.

Tog

Antall reiser økte med 1,5 prosent til 52,5 millioner. Totale driftsinntekter for persontogvirksomheten i 2011 er 5380 millioner kroner (4871 millioner kroner), en økning fra foregående år med ti prosent.

Driftsresultatet er -29 millioner kroner (-234 millioner kroner), en bedring på 205 millioner kroner i forhold til 2010. Bedringen skyldes i hovedsak økt offentlig kjøp av persontogtjenester, økt antall reisende, og bedret drift med færre driftsavvik i løpet av vinteren.

Persontog hadde en positiv utvikling i punktlighet høsten 2011 som følge av egne tiltak, sommerens oppgradering av infrastruktur rundt Oslo S og åpning av nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika.

Buss

Nettbuss betjente totalt 126 millioner reisende, en økning på ti millioner reisende fra 2010. TIMEkspressen fraktet 4,6 millioner passasjerer mot 4,4 millioner i 2010. Totale driftsinntekter for 2011 ble 4864 millioner kroner (4318 millioner kroner), en økning på 13 prosent fra året før. Driftsresultat for bussvirksomheten ble 85 millioner kroner (180 millioner kroner), en reduksjon på 95 millioner kroner.

Økningen i driftsinntekter kan i hovedsak knyttes til overtagelse av virksomhet, mens nedgangen i driftsresultat skyldes økte diesel- og vedlikeholdskostnader, samt at 2010-regnskapet inneholdt engangseffekter på oppløsning av AFP-forpliktelser på cirka 70 millioner kroner.

Gods

Klimatiske forhold påvirket punktlighet og regularitet på de lange banestrekningene negativt, og rammet spesielt godsvirksomheten, gjennom økte kostnader og stagnasjon i volumet. Inntektene for godsvirksomheten ble økt med én prosent, til 1452 millioner kroner (1439 millioner kroner).

Driftsresultatet ble forverret til -224 millioner kroner (-48 millioner kroner). Driftsresultatet inkluderer kostnader for avvikling av innenlandsk godstransport i Sverige. Det er igangsatt en betydelig omstilling og restrukturering av godsvirksomheten.

Eiendom

Eiendomsvirksomheten omfatter et utleieareal på cirka 730 000 m² og et utviklingsareal på cirka to millioner m², og oppnådde i 2011 et positivt driftsresultat på 349 millioner kroner (382 millioner kroner).

Det ble igangsatt flere store byggeposjekter i 2011, blant annet hovedkontor for Gjensidige og hovedkontor NSB ved Oslo S. Knutepunktsprosjekter på Lillehammer skysstasjon og Drammen Stasjon ble ferdigstilt i 2011.

Vesentlige forhold

2011 har vært et vanskelig år for godstransport med jernbane. Bakgrunnen er blant annet at driften på mange av strekningene utenom det sentrale østlandsområdet i perioder har vært utsatt for flom, ras og infrastrukturfeil, og at dette har rammet virksomheten gjennom inntektssvikt og økte kostnader. Dette har hatt stor betydning for NSBs godstrafikktilbud som er svært konkurranseutsatt fra transport på vei.

Forbedringsarbeidet rundt Oslo S og åpningen av Bærumstunnelen har spesielt på Østlandet bidratt til en vesentlig forbedring i punktligheten i togtrafikken, og viser at oppgradering av infrastrukturen rundt Oslo gir resultater. Samtidig har vedlikeholdet av togene blitt stadig bedre, og NSB har færre feil som fører til stopp i trafikken.

Ny avtale om offentlig kjøp med staten gjør at NSB kan realisere en ny rutemodell for østlandsområdet fra desember 2014, med oppstart på enkeltstrekninger fra desember 2012.

I løpet av 2013 skal i alt 50 nye tog være i trafikk på Østlandet. Dette vil gi et bedre tilbud med høyere kapasitet og bedre komfort.

På slutten av 2011 sikret Nettbuss seg kontrakter i bergensområdet, samtidig som selskapet 1. januar 2012 overtok 51 prosent av aksjene i bussvirksomheten til Fjord1. Til sammen har 350 busser skiftet eier, og det er blitt 500 nye medarbeidere i Nettbusskonsernet. Nettbuss åpnet også en ny ekspressbussrute mellom Stavanger, Haugesund og Bergen. Nettbuss er nå et stort busselskap også på Vestlandet, og har klare ambisjoner om å vokse.

Rom Eiendom får mye oppmerksomhet rundt sine utviklingsprosjekter ved Oslo S og i Bjørvika. Disse prosjektene er kapitalkrevende, og representerer store løft for NSB-konsernet, men gir også en god avkastning. Rom Eiendom er også aktiv i mange andre områder av landet, og arbeider med forbedring av knutepunkter ved en rekke stasjoner. Det er en viktig del av NSB-konsernets bidrag til å styrke kollektivtrafikken på lengre sikt.