Kåring av Årets Serviceløft i oktober

Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo

På et kveldsarrangement på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo tirsdag 9. oktober, kåres Årets Serviceløft 2012, som en del av HSMAI-dagen.

Det skal kåres vinnere i følgende kategorier:

 1. Kundebehandling
 2. Tjenesteutvikling
 3. Medarbeiderutvikling
 4. Klagebehandling
 5. Fysiske Rom og Systemer
 6. Kommunikasjon
 7. Kundeopplæring

Det skal også deles ut en hovedpris.  Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere at disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet

Din bedrift kan delta i konkurransen!

Registrering av arbeider til Årets Serviceløft 2012

For å sikre juryens arbeid samt gjøre registreringsskjemaene så standardiserte og konforme som mulig, er malen for registreringsskjemaet laget i Word-format. Det er viktig at opplysningene i skjemaet er så fullstendig som mulig. De oppgitte opplysningene danner grunnlag for juryeringen samt det som vises/sies under selve utdelingen. Malen for registreringsskjemaet kopieres og lagres hos deg, slik at det kan sendes til oss på postbox@hsmai.no

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt HSMAI på 91652873

Alle bidrag må sendes inn snarest for juryering – senest innen 27. september 2012

 1. Informasjon om arbeidet:
  1. Virksomhet:
  2. Dato for innsendelse:
  3. Arbeidet skal bedømmes i kategori nr.:
  4. Dere er velkomne til å delta i flere kategorier.
  5. List opp elementene du sender inn. Dette for å sikre at alle elementene blir vurdert:
 2. Dokumentasjonskrav per kategori:
  1. Det skal sendes inn egnet dokumentasjon, som gir svar på spørsmål som er stilt under den aktuelle kategori nedenfor. I alle tilfeller skal dokumentasjonen omfatte svar på nedenstående spørsmål:
   • Hvilke vurderinger/dokumentasjon mht. endringsbehov forelå i forkant av utviklingsarbeidet?
   • Hvilke endringer/utviklingstiltak som er gjennomført?
   • Hvilke forbedringer i kundens serviceopplevelse som er oppnådd?
   • Endringens betydning for virksomheten – både for medarbeidere og eiere.
   • Eventuell samfunnsmessig nytte.
  2. Videre skal det vises til
   • Hvordan endringsarbeidet er gjort
   • Hvem som har vært innvolvert
   • I hvilken grad utviklingsarbeidet er dokumentert
   • I hvilken grad virksomheten har lært noe av endringsarbeidet
   • I hvilken grad læringen er dokumentert – evt gjennom standardisering av prosessen for senere gjentakelse
   • Anbefalinger til andre
  3. Generelt skal dokumentasjonen suppleres med kundehistorier, beskrivelse fra kunder, markedsundersøkelser (kvalitative og kvantitative) eller lignende som dokumenterer effekter av endringen.
  4. I tillegg – eller der direkte dokumentasjon av kundeopplevelser ikke er mulig – kan en levere vurderinger fra utenforstående eksperter (konsulenter som har vært involvert i endringsarbeidet regnes ikke som utenforstående) mht antatt forbedring i kundeopplevelsen. Dokumentasjon eller vurderinger mht effekter for kundeopplevelser, tidsbruk, kvalitetsforbedring, endringer i risiko, forbedringer av effektivitet eller liknende forhold, som antas å påvirke servicekvaliteten.
   1. Kundebehandling
    Hvordan foregår møtet mellom kunde og virksomheten? Hvilken del av dette møtet er endret? Hvordan er dette endret? Hvordan struktureres kommunikasjonen i kundemøtet? Hvordan sikres kvaliteten?
   2. Tjenesteutvikling
    Hvilke tjenesteelementer inngår? Hvilke endringer har skjedd? Vedlegg evt. beskrivelser av servicedesign og endringer i dette.
   3. Medarbeiderutvikling
    Hvilke tiltak er gjennomført, hvilke og hvor mange medarbeidere har vært berørt, hvor mye medarbeidertid har vært brukt, hvilke systemer osv. har vært brukt, hvilke endringer har dette gitt mht. motivasjon, kompetanse, arbeidsbelastning, sykefravær etc. Vedlegg hvis mulig dokumentasjon mht. medarbeideres opplevelse i forhold til egen situasjon og mht. betydningen for kunden.
   4. Klagebehandling
    Hvilke tiltak er gjennomført mht. innhenting av tilbakemelding fra kunden? Hvilke kanaler benytter man seg av?
    Hvordan systematiseres informasjonen/klagene? Hvordan håndterer virksomheten oppfølging av svar til kunden?
    Hvordan bruker virksomheten klagen i en prosess for forbedring av kvalitetssikring?
   5. Fysiske rom og systemer
    Sende inn bilder, planskisser/planløsninger evt fotografier og beskrivelser mht. utviklingen av de arkitektoniske, innredningsmessige eller tekniske løsninger. Vurderinger mht. hensiktsmessighet og brukervennlig og på hvilken måte de forbedrer kundens serviceopplevelse.
   6. Kommunikasjon
    Beskrive tiltak som har gitt den aktuelle utviklingen i virksomhetens markedskommunikasjon og/eller intern-kommunikasjon og/eller interaktive kommunikasjon (dvs mellom medarbeidere og kunder) og sammenhengen mellom disse. Dokumenter med eksempler, vurderinger fra medarbeidere – i tillegg til generell dokumentasjon som vist ovenfor
   7. Kundeopplæring
    Materiell som viser virksomhetens opplæring av kunder. Dokumentasjon av tiltak overfor kunder, ansatte og mht. systemer.
 3. Informasjon om deltagervirksomheten:
  1. Virksomhet:
  2. Adresse:
  3. Telefon/mobil.:
  4. E-post:
  5. Kontaktperson med tittel:
  6. Ansvarlig for arbeidet (inkl. tittel):
  7. Informasjon om evt. eksterne konsulenter:
  8. Er eksterne konsulenter benyttet (hvis ja ? hvilke)?
  9. Kontaktperson med tittel:
  10. Telefon/mobil:
  11. E-post:
  12. Hvilken rolle har konsulentfirmaet hatt?:
  13. Hva er gjort for å overføre kunnskapen fra konsulentfirmaet til virksomheten?:

Alle bidrag må sendes inn snarest for juryering – senest innen 27. september 2012