En samfunnsøkonomisk analyse av reiselivet i Oslo er lagt frem

zvrv4b9huybrti19lvst

VisitOSLO la frem en samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo torsdag 13. mars.

Analysen er et samarbeid mellom VisitOSLO og Byrådsavdeling for næring og kultur, Oslo kommune. Oppdraget er utført av Menon Business Economics.

Hensikten med denne rapporten har vært å gjøre en samfunnsøkonomisk analyse av reiselivet i Oslo, og næringens relative betydning i forhold til reiselivet i resten av Norge, næringslivet i byen og befolkningen som bor og arbeider i byen. Analysen har hatt til hensikt å kartlegge reiselivet i hovedstaden innenfor fire hovedområder:

-en verdiskapningsanalyse av reiselivsnæringen

-en analyse av arbeidskraften i reiselivsnæringen

reiselivets konkurranseevne

-hvilke ringvirkninger reiselivsnæringen har på andre næringer

Denne type måling er ikke utført i Oslo tidligere, og resultatene i rapporten har vært et viktig redskap for VisitOSLO i arbeidet med utforming av en ny og tydelig strategi for reiselivet i hovedstaden. Undersøkelsen gir oss en status på dagens situasjon og forteller oss noe om hva vi skal strekke oss etter når vi staker ut kursen for de neste 5 årene frem mot 2019, sier Administrerende direktør, Bente Bratland Holm.

Blant hovedkonklusjoner vi kan trekke av analysen er følgende:

Reiselivsnæringen i Oslo er en meget stor næring som i 2012 sysselsatte 25 000 personer, noe som tilsvarte 13 mrd kr og 23 prosent av all verdiskapning i reiselivsnæringen i Norge.

I tillegg til høy sysselsetting, viser rapporten at reiselivsnæringen i Oslo skiller seg fra resten av reiselivsnæringen i Norge ved å ha høyere verdiskaping per ansatt, et høyere lønnsnivå og noe høyere lønnsomhet.

Gjestedøgn på hotell i Oslo har økt med 41 prosent fra år 2000 til 2012, og Oslos andel av hotellgjestedøgn i Norge har økt fra 15 prosent til 19 prosent, og tar dermed markedsandeler.

Blant næringens hovedutfordringer er at den er under et dobbelt lønnspress: lønningene er relativt høye sammenlignet med resten av Europa, noe som gjør det vanskelig å konkurrere internasjonalt, samtidig med at de er relativt lave sammenlignet med andre næringer i Norge.

Det er en meget arbeidsintensiv næring, noe som gjør den kostbar å drive, samtidig med at den inkluderer og sysselsetter mange av Oslos innbyggere med innvandrerbakgrunn som kan ha problemer med å finne seg jobb pga manglende utdannelse og/ eller språkkompetanse. Tall fra SSB viser at 44 prosent av arbeidsstyrken i reiselivsnæringen i Oslo har utenlandsk bakgrunn.

Analysen av reiselivsnæringens konkurranseevne tyder på at den har forbedret seg fra 2004 til 2011. Reiselivet i Oslo har tatt internasjonale og nasjonale markedsandeler, samtidig som at kapitalens andel av verdiskapingen har økt i forhold til arbeidstakernes andel. Driftsresultatene har økt raskere enn lønnskostnadene.

Det er foretatt en ringvirkningsanalyse både av besøkendes forbruk i Oslo og totalt forbruk av reiselivstjenester i Oslo. Denne analysen viser at overnattingsbesøkende på hotell, cruise, camping og overnattende hos venner og familie står for 26 prosent av alt forbruk innenfor reiselivsnæringen
(utenom formidlingsbransjen) i Oslo. Besøkendes forbruk skaper derfor en omsetning på 8,2 mrd. kroner og en sysselsetting av nesten 8 000 personer i byen. Hele reiselivsnæringen sysselsetter som nevnt i overkant av 25 000 arbeidstakere direkte. Estimatene viser ellers at ringvirkninger fra næringen skaper 2 400 arbeidsplasser i andre deler av Oslos næringsliv.

– Rapporten vil for VisitOSLO fungere som en slags nullmåling når vi tar viktige beslutninger om fremtidige prioriteringer. Reiselivet er en næring som har endret seg voldsomt de senere årene, og spesielt innenfor teknologi og spredning av informasjon går utviklingen i en rasende fart. VisitOSLO har ambisjoner om å ligge i forkant av denne utviklingen og ønsker at hele besøksnæringen i Oslo tar del i det spennende arbeidet med å bygge hovestadens image i en tid hvor byen selv er i rivende utvikling, konkluderer Bratland Holm i VisitOSLO.

Foto fra VisitOslo