Flåm i historisk vekst

– Det har aldri vore så god butikk i Flåm som vi har no, fortel Solrun Hjelleflat, konsernsjef i Aurland Ressursutvikling, i ei pressemelding.

Aurland Ressursutvikling set stadig nye rekordar. Dei kan vise til at dei andre tertial i 2017 (1. mai til 31. august) hadde ein omsetnad på 163,3 millionar kroner, 35,2 millionar kroner meir enn same tertial i 2016. Resultat før skatt (EBITDA) auka med 28,1 millionar.

Vekst i alle endar

Den samla omsetnaden i 2017, fram til 31. august, er på 176,7 millionar kroner, noko som er ein vekst på 28 prosent, samanlikna med same tidsrom i fjor.

Hjelleflat fortel at veksten i omsetnadane er knytt til auken i talet besøkjande som nyttar Flåm sine aktivitetar, i tillegg til auke i innteningar for per enkelt reisande.

– Med stor auke i reisande, er det viktig at vi har god logistikk, og at vi har nøgde gjestar. Det krevst både kompetanse og mannskap, poengterer ho.

Konsernet sin langsiktige innsats på marknadsføring, sal, distribusjon og styring av kapasiteten, viser seg å ha gitt effekt for Flåm AS, og dei felleskontrollerte verksemdene The Fjords DA og Flåm Utvikling AS. Veksten kjem både i form av auka førehandssal, effektiv logistikk, prisdifferensiering og meirsal i alle kanalar. Dei tre selskapa har no til saman 80 heiltidstilsette i tillegg til 250 sesongarbeidarar.

Å løfte vinteren i Flåm som reisemål, har òg blitt satsa tungt på. Det har gitt gode resultat:

– Det er ei stor glede for oss å sjå at bestillingar ut året har vakse med 75 prosent, samanlikna med same tid i fjor. Men her står det igjen eit stort arbeid, før dette blir god butikk, seier konsernsjefen.

Satsar på fleire aktivitetar

– Vi må sørgje for at gjestane får det dei forventar under besøket. Dei vil både ta tog, oppleve fjorden, oppleve spektakulære utsiktspunkt, ete god mat og smake på lokalt øl. Dess fleire tilbod vi har, dess større blir attraksjonen. Her er det fleire pågåande initiativ lokalt. Vikinglandsbyen i Gudvangen er eit flott tilskot, i tillegg til at det er fleire spennande prosjekt på gang, både på Vatnahalsen og Aurlandsvangen, fortel Hjelleflat.

Vidareutvikling krev berekraft i fokus

Konsernsjefen legg vekt på at vidare vekst i Flåm er avhengig av fokus på berekraftig reiseliv, som tek for seg utviklinga av miljøvennlege opplevingar, og har eit godt samspel mellom lokalbefolkning og turistane. Her må dei spela på fleire felt som krev god samhandling.

Deriblant å kunne handtere veksten på talet besøkande, så det ikkje vert belastande for lokalbefolkninga. Informasjon, skilting, parkering, toalett og tilrettelagde publikumsområde, er eksempel på tiltak, forklarar Hjelleflat, og utdjupar:

– I tillegg må vi utvikle berekraftige opplevingar for framtida, for elles blir veksten ei kortsiktig glede. Her kan vi trekkje fram at den heilelektriske båten «Future of the Fjords» som The Fjords no har under bygging, og vil stå klar våren 2018. Vi har òg eit godt samarbeid med Aurland kommune, om tilsetjing av ny prosjektleiar, som skal jobba med ulike moglegheiter innanfor energi og miljø.

– Reiselivet er ein fantastisk moglegheit for arbeidsplassar i Sogn og Fjordane. Dette må vi rigge til, slik at det blir arbeidsplassar, også for generasjonane som kjem etter oss, understrekar Solrun Hjelleflat.

Foto: «Vision of the Fjords». Foto fra Sverre Hjørnevik/Flåm AS.