Ansvarlig vekst i norsk luftfart

Flytrafikken, målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner, økte med 4,1 prosent i 2017. Oslo lufthavn økte med 6,6 prosent. Økningen har sammenheng med en bedring i norsk økonomi, og at Norge oppleves som et trygt land å investere i og besøke, forteller Avinor i en pressemelding.

Dette går frem av Avinors års- og samfunnsansvarsrapport for 2017, som ble publisert på torsdag. Rapporten dokumenterer også at det ikke var noen ulykker i norsk luftfart i 2017, der Avinor var medvirkende part. Og tross mye krevende vær og store utbyggingsprosjekter i Oslo og Bergen, var punktligheten og regulariteten høy. Punktligheten var 85 prosent, og regulariteten var 98 prosent.

– Det er generelt stor forståelse for betydningen av luftfarten i det norske samfunnet, men også bekymring for miljø- og klimakonsekvensene. Arbeidet med effektive klima- og miljøtiltak må forsterkes, og Avinors mål er å være ledende innen luftfarten på klima- og miljøområdet, understreker Avinors konsernsjef, Dag Falk-Petersen, i forordet til rapporten.

Biodrivstoff og elektrifisering

Avinor har tatt flere viktige initiativer for å innføre jet biodrivstoff i luftfarten. Fra januar 2016 har Oslo lufthavn, som den første store lufthavnen i verden, kunnet tilby jet biodrivstoff til alle flyselskap. I 2017 ble dette også innført på Bergen lufthavn, Flesland. Og det er planer om å utvide tilbudet til flere lufthavner i tiden fremover.

Ifølge Avinor er elektrifise­ring av flyene det andre hovedsporet mot en bærekraftig luftfart. De siste årene har det skjedd en rask og lovende utvikling på dette området. I løpet av noen få år vil de første elektrisk drevne passasjerflyene bli testet ut og satt i produksjon – og produsentene av elfly ser det norske kortbanenettet som et spesielt interessant marked.

– Vårt mål er at all norsk innenriks luftfart skal være elektrifisert innen 2040! Da vil ikke luftfarten lenger være et klimaproblem, men en del av løsningen på klimautfordringen, sier Dag Falk-Petersen.

Solid økonomi

Konsernets driftsinntekter i 2017 utgjorde 11.526 millioner kroner (10.788 millioner kroner i 2016), med et resultat etter skatt på 499 millioner kroner (1.029 millioner kroner i 2016).

Lavt sykefravær

Ved utgangen av 2017 var det 3098 fast ansatte i Avinor-konsernet. Sykefraværet i 2017 var 4,5 prosent, som er likt med Avinors mål som IA-bedrift. Det har vært jobbet aktivt med å redusere brudd på arbeidstids-bestemmelsene i arbeids­miljøloven, og dette har gitt gode resultater, med total nedgang i antall brudd på 27 prosent fra 2016 til 2017. H-verdien, som er et mål på antallet arbeidsulykker med fravær pr 1.000.000 arbeidstimer, var 1,4 i 2017, mot 4 i 2016. Kvinneandelen blant fast ansatte i Avinor er 22 prosent. Målet er at kvinneandelen i løpet av 2020 skal være 25 prosent, og utviklingen av kvinneandelen følges nøye opp.

Foto: Pir nord på nye Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Avinor Oslo lufthavn.