God utvikling for Avinor i første halvdel av 2018

Related Post

Flere passasjerer og økte kommersielle inntekter bidro til en økning på 3,4 prosent i Avinors driftsinntekter i andre kvartal. Resultat etter skatt for første halvår utgjorde 183 millioner kroner.

– Avinor har i første halvår levert sikker og god drift, samtidig som vi fortsetter å redusere våre kostnader og øke driftsinntektene. Det legger grunnlaget for et fortsatt velfungerende luftfartssystem i Norge, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Driftsinntektene i andre halvår utgjorde 5560 millioner kroner, sammenlignet med 5595 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017. Konsernet hadde i første halvår et resultat etter skatt på 183 millioner, kroner sammenlignet med minus 230 millioner kroner for tilsvarende periode i 2017. Endringen skyldtes i hovedsak høye engangskostnader i andre kvartal 2017.

På generalforsamlingen i Avinor AS i sommer, ble Anne Carine Tanum valgt som ny styreleder.

I rute med kostnadsbesparelser

Konsernets moderniseringsprogram har en innsparingsprognose bedre enn målsetting. Programmets målsatte kostnadsbesparelse er på 600 millioner kroner per år fra 2018, i forhold til konsernets tidligere finansielle langtidsplan fra 2013 (baseline). Selv om programmets mål forventes å bli oppnådd med god margin, videreføres arbeidet med kostnadsreduserende tiltak og effektiv drift.

Høy punktlighet, men under mål

Tolvmåneders gjennomsnittlig regularitet og punktlighet var henholdsvis 98 prosent og 83 prosent per 30.06.2018. Dette er gode tall i internasjonal sammenheng, men Avinor har som mål å oppnå en høyere punktlighet enn 83 prosent. Sammen med flyselskapene og øvrige aktører på lufthavnene gjennomgås tiltak for ytterligere å bedre punktligheten.

Setter bort driften av Haugesund lufthavn

Samferdselsdepartementet besluttet i november 2016 å starte arbeidet med å sette bort driften av Haugesund lufthavn på tjenestekonsesjons-kontrakt. Etter forhandlinger er kontrakten tildelt Lufthavnutbygging AS og Widerøe Ground handling AS, som gjennom et nystiftet selskap skal stå ansvarlig for driften av lufthavnen i 20 år fra mars 2019. ?

Ingen drift av Fagernes lufthavn

Drift av Fagernes lufthavn opphørte 01.07.2018. Det har ikke kommet på plass lokale aktører som ønsker å overta driften. Avinor vil etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet sikre at lufthavnen kan tas i kommersiell bruk av eventuelle aktører de nærmeste tre årene. Det vil også legges til rette for luftsport og eventuell annen aktivitet på området.

Økt kapasitet på Oslo lufthavn

Som følge av økt trafikkvolum til og fra non-Schengen destinasjoner, er det vedtatt en utvidelse av terminalkapasiteten ved Oslo lufthavn. Prosjektet innebærer en utvidelse av pir øst, med cirka 28.000 kvadratmeter og nye flyoppstillingsplasser. Målsatt ferdigstillelse er første halvår 2022.

Avinor og Worldwide Flight Services inngikk 14.08.2018 intensjonsavtale om drift av et nytt sjømatsenter for flyfrakt ved Oslo lufthavn.

Foto: Sikkerhetskontroll på flyplass. Foto fra Avinor.

Posted in Ukategorisert