Godt resultat for Avinor i 2018

Med sikker og stabil drift, økte inntekter og reduserte kostnader har Avinor levert et godt resultat, både i fjorårets siste kvartal og for året som helhet. Driftsinntektene endte på 11,7 milliarder kroner, og resultatet etter skatt ble på om lag én milliard.

– Det er gledelig å se at de nye utvidede terminalene i Bergen og Oslo fungerer som planlagt. Tilbudet til de reisende er blitt enda bedre, og utvidelsene gir et godt grunnlag for å håndtere fremtidig kapasitetsbehov. Med lavere investeringsnivå og økte inntekter, er konsernets finansielle soliditet styrket. Ikke minst er det gledelig at vi har lykkes med å holde lufthavnavgiftene til flyselskapene på et konkurransedyktig og lavere nivå enn tidligere, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Et godt fjerde kvartal

Avinor hadde et resultat etter skatt på 208 millioner kroner, mot 115 millioner kroner i fjerde kvartal året før. Driftsinntektene utgjorde 2911 millioner kroner, mot 2814 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017, det vil si en økning på 3,4 prosent. Hovedforklaringen til økningen er salgs- og leieinntekter innen lufthavnvirksomheten, der både trafikkvekst og inntekt per passasjer bidro positivt. Samlede driftskostnader i fjerde kvartal utgjorde 1952 millioner kroner, mot 2016 millioner kroner i tilvarende periode i 2017, det vil si en reduksjon på 3,2 prosent.

– Vi er tilfreds med økte inntekter og reduserte kostnader. Arbeidet med å redusere kostnadene for selskapet og våre kunder fortsetter i årene som kommer, sier konsernsjefen.

Doblet resultatet

For året samlet hadde konsernet et resultat etter skatt på 1095 millioner kroner, mot 499 millioner kroner i 2017. Den positive endringen skyldes god inntektsvekst, reduserte underliggende driftskostnader, samt høye engangskostnader i 2017.

Driftsinntekter i 2018 endte på 11.720 millioner kroner, mot 11.526 i tilsvarende periode i 2017. Lufthavnvirksomheten hadde god inntektsvekst, drevet av økt trafikkvolum og økte salgs- og leieinntekter per passasjer. Trafikkinntektene har en moderat vekst på 1,3 prosent (minus 1,5 prosent per passasjer) og reflekterer Avinors kontinuerlige fokus på å holde luftfartsavgiftene på et konkurransedyktig nivå.

Last ned Avinors finansielle delårsrapport her.

Foto: Bagasjeinnsjekk på Gardermoen. Foto fra Avinor.