– Ja til naturvennlig fornybar-satsing

Mandag 1. april legger Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) frem Nasjonal ramme for vindkraft på land. En bred frilufts- og reiselivsallianse ber regjeringen satse på fornybar energi med lite naturtap.

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. En bred frilufts- og reiselivsallianse møtte onsdag olje- og energiminster Kjell-Børge Freiberg for å presentere sine synspunkter på hvordan man kan få til en naturvennlig fornybarsatsning, heter det i en pressemelding fra NHO Reiseliv.

Bred allianse

NHO reiseliv har vært blant aktørene som har gitt innspill i prosessen. De mener vindkraft-satsing må legges til egnede områder, slik at det ikke går på bekostning av reiseliv og naturmangfold. Bak initiativet står NHO reiseliv, Norsk Friluftsliv, WWF, Naturvernforbundet, Sabima og DNT.

– Våre organisasjoner er bekymret for at mye norsk natur kan gå tapt til utbygging av vindkraft. Naturbasert reiseliv har hatt en mangedobling de senere årene, og representerer tusenvis av arbeidsplasser. Etableringen av en nasjonal ramme er bra for helhetlig planlegging, men rammen må bidra til å ivareta naturområder med stor betydning, både for reiselivsnæringen og for fastboende og besøkende, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

– Må skje på naturens premisser

Utbygging av fornybar energi er en viktig del av klimapolitikken, men den må skje på naturens premisser, mener alliansen, som derfor ber regjeringen satse på klimatiltak med minst mulig tap av norsk natur. Vindkraftanlegg må legges utenom verdifulle natur- og friluftslivsområder, og innsatsen på klimatiltak som ikke krever store naturinngrep må økes, var hovedbudskapet organisasjonene presenterte for olje- og energiministeren.

I møtet ble det presentert konkrete råd til hvordan regjeringen kan lykkes med en politikk som både ivaretar hensyn til klima og natur- og reiselivsinteressene.

Klimavennlig omstilling uten tap av mye natur

Store sammenhengende naturområder er verdifulle for alt liv. Urørt natur, landskapsopplevelser og fravær av tekniske inngrep og støy verdsettes høyt.

– Dette initiativet inneholder et positivt budskap. Alle organisasjonene innser at det må gjøres grep i omstillingen til et klimavennlig samfunn, men det må skje på en måte som ikke ødelegger store naturområder. Natur har høy verdi for landets reiselivsnæring. Mange reiselivsbedrifter lever av å tilby gjestene naturopplevelser i stille natur, vi er derfor opptatt av at vindindustri ikke legges til områder der de ødelegger for vår næring, fortsetter Habberstad.

– Vi tror at det vil bli større lokalt engasjement rundt plasseringen av vindindustri-parker etter at nasjonal ramme blir lagt frem neste uke. Da er det avgjørende at lokaldemokratiet blir hørt i større grad enn i dagens konsesjonsprosesser, avslutter hun.

Rammen skal dempe konflikter

Det er knyttet stor spenning til hvilke og hvor mange områder NVE mener er best egnet for utbygging av vindkraft i Norge. Allerede før den nasjonale rammen er det gitt konsesjon til bygging av 100 vindkraftverk i landet, og den lokale motstanden er i mange områder svært stor.

– Den nasjonale rammen skal bestå av to deler: et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft, og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft. En slik ramme skal være konfliktdempende, understreket olje- og energiministeren, som takket for initiativet.

Fremleggingen av nasjonal ramme kan følges på NVEs hjemmeside. NHO Reiseliv vil være tilstede på pressekonferansen 1. april, der nasjonal ramme presenteres.

Foto: Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv. Fotograf: Per Sollerman/NHO Reiseliv.