Redusert flytrafikk i andre kvartal

Avinors driftsinntekter ble på tre milliarder kroner i andre kvartal. Resultatet etter skatt endte på minus 406 millioner kroner, sammenlignet med pluss 183 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.

– Vi er godt fornøyd med driften på Avinors lufthavner i andre kvartal, selv om redusert trafikk har hatt betydning for Avinors inntekter, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2019 utgjorde 3010 millioner kroner, en reduksjon på 1,4 prosent fra i fjor. Reduksjonen skyldtes i hovedsak mindre trafikk på grunn av sesongeffekten knyttet til påsken, som falt i andre kvartal 2019, i tillegg til effekten av streiken blant SAS-pilotene i april/mai.

Avsetning til miljøopprydding

Avinor har i tidligere år benyttet ulike typer per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) i brannskum ved brannøvingsfeltene. Avinor faset ut den mest kjente forbindelsen (PFOS) i 2001, før bruken av stoffet ble strengt regulert. I 2012 var all bruk av PFAS avsluttet. Miljødirektoratet har gitt Avinor pålegg om en samlet kartlegging og vurdering av miljøgifter ved brannøvings-feltene.

Avinor har i andre kvartal 2019 avsatt 871 millioner kroner til eventuelle fremtidige oppryddings-kostnader knyttet til miljøforurensninger ved Avinors gamle brannøvings-felt. Avsetningen er gjort ut fra en foreløpig beregning. Det foreligger ikke endelig vedtak fra Miljødirektoratet om omfang av oppryddingen, hvilke tiltaksmetoder som skal benyttes, samt tidsfrister for dette.

Fortsetter med kostnadskutt

Avinor målsatte i juni en kostnadsreduksjon på minimum 400 millioner kroner i 2021, målt mot faktisk kostnadsnivå i 2018. Kostnadsreduksjonen vil omfatte lufthavn-driften, flysikrings-tjenesten samt sentrale stabs- og støttefunksjoner. Lufthavn-strukturen og flytilbudet berøres ikke av kostnadsreduksjons-programmet.

Den 12. mai 2019 overlot Avinor driften av Haugesund lufthavn til Lufthavndrift AS. Avinor vil fortsatt eie lufthavnen og har inngått en leieavtale for 20 år med det lokale driftsselskapet. Samlet sett har endringen en mindre positiv resultateffekt i konsernregnskapet.

APCOA PARKING Norge AS overtok parkeringsdriften på Bergen, Stavanger og Trondheim lufthavner fra 24. juni 2019, etter at Sesam Parkering AS begjærte oppbud tidligere i vår. En midlertidig avtale om parkeringsdrift sikrer at publikum og ansatte ikke blir berørt av konkursen. Den midlertidige avtalen vil gjelde ut 2019.

Foto: Fra terminalbygget på Avinor Bergen lufthavn, Flesland. Fotograf: Nils Olav Mevatne/Avinor.