Skisseprosjektet for ny lufthavn i Bodø ferdigstilt

En viktig milepæl ble nådd da Avinors styre nylig fikk presentert skisseprosjektet for ny lufthavn i Bodø, og stilte seg bak det anbefalte alternativet. Torsdag 29. august presenteres rapporten i formannskapsmøtet i Bodø kommune.

– Vi er glad for å kunne legge frem Avinors utredning av utbyggings-alternativene for flyttingen av lufthavnen, 1 km sørvest for dagens lufthavn i Bodø. Det er et stort og grundig arbeid som ligger bak anbefalingen, sier konserndirektør Stine Ramstad Westby i Avinor.

Utredning av utbyggings-alternativene er utført for å følge opp oppdragsbrevet som Avinor mottok fra Samferdselsdepartementet 8. september 2017, om videre planlegging av ny lufthavn i Bodø, og Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2018-2029.

– Samferdselsdepartementet har igangsatt en tilpasset ekstern kvalitetssikring. Når den er gjennomført vil Avinor sende departementet sin anbefaling av utbyggingsalternativet for videre planlegging i forprosjektet, sier Westby,  og legger til at Avinor er svært fornøyd med samarbeidet med Bodø kommune og Forsvarsbygg. Spesielt vil hun fremheve den gode fremdriften på kommunens arbeid med områdereguleringen.

Den klart beste løsningen

– Med utgangspunkt i vurderingene av måloppnåelse for prosjektet ny lufthavn i Bodø fremkommer alternativet vi kaller «1E» i rapporten som den klart beste løsningen. Den er operativt god med tanke på værmessig tilgjengelighet, rullebane-lengde, taksebane-system, oppstillingsplasser, støy med mer. Det er også lagt til rette for at lufthavnen kan utvikles videre i et 50-års-perspektiv, forklarer hun.

En innledende fase av forprosjektet, som kun omfatter elementer som ikke påvirkes av valg av alternativ, igangsettes nå, skriver Avinor i en pressemelding. Forprosjektet er planlagt ferdig ved årsskiftet 2020-2021.

Innenfor det finansielle handlingsrommet

Estimatet for den anbefalte kostnadsrammen er NOK 5,8 milliarder. Fra Avinors side er dette alternativet akseptabelt, både ut fra en finansiell og operativ vurdering. Utbyggingsprosjektet er her definert som de investeringene i basis lufthavn-funksjoner som er nødvendige for en komplett ny lufthavn i Bodø, og der finansieringen er delt mellom Staten, Bodø kommune og Avinor. Tallet er uten mva og basert på 2019-tall.

Kostnader til eventuelle eiendomstransaksjoner, håndtering av grunnforurensning, rivekostnader, adkomstvei, bygg og andre fasiliteter for lufthavn-tilknyttede aktører, herunder Forsvarets anlegg og redningshelikopter-tjenesten samt finanskostnader er ikke inkludert. Disse kostnadene er gjenstand for egne utredninger og foreligger ikke nå.

– Dette er et kostnadsdrevet prosjekt, og det vil bli vurdert ytterligere forenklinger og reduksjoner sammen med brukere og interessenter gjennom forprosjektet, avslutter Westby.

Foto: Utsnitt av Avinors skisse for ny lufthavn i Bodø. Illustrasjon fra Avinor.