Overnattings- og serveringsbransjen nærmer seg null i utslipp

Overnattings- og serveringsbransjen er i ferd med å bli en nullutslipps-bransje. Tross stor økning i antall overnattinger i Norge de siste årene, er utslipp fra denne sektoren på full fart ned og er ventet å gå mot null allerede neste år.

Det viser en fersk rapport utarbeidet av byrået Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv. Rapporten gir en oversikt over klimagass-utslipp knyttet til norsk reiseliv og nordmenns ferie- og fritidsaktiviteter.

– Våre medlemsbedrifter, altså overnatting- og serveringsbransjen, har tatt flere grep for å bli utslippsfrie, blant annet ved å bytte ut oljefyring med utslippsfrie oppvarmings-løsninger. Det har gitt resultater, og bransjen er i ferd med å bli en nullutslipps-bransje. Vi har altså en vekst i reiselivet med økt antall sysselsatte, samtidig som vi klarer å redusere CO2-utslippene, og det er et svært positivt regnestykke, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Forventet nullutslipp i 2020

SSB har tall for CO2-utslipp fra overnatting og servering helt tilbake fra 1990 til 2017. Utslippene viste en stigende trend frem til 2010, da utslippet var på 155 tusen tonn. Deretter har de gradvis falt, og Stakeholders har antatt at utviklingen fra 2016 til 2017 fortsetter, og har estimert utslippet i 2018 til 110.000 tonn CO2. I 2020 er utslippene ventet å gå mot null.

Mindre utslipp enn jordbruk, industri og olje og gass

Rapporten viser at samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn. Flyreiser står for 53 prosent, cruise står for 16 prosent, passasjerskip (ferger og hurtigbåter ikke medregnet) for 13 prosent, bil/camping for tolv prosent og overnatting og servering for tre prosent.

– Det er flere ulike påstander om reiselivets klimautslipp, men rapporten viser at reiseliv slipper ut mindre enn norsk jordbruk og langt, langt mindre enn industri og olje- og gassutvinning. Reiseliv i seg selv er ikke knyttet til store utslipp. Det som gir utslipp er transport. Men for både bil, båt, buss og ferge er det nå fullt mulig med el-transport. Andelen elbiler vokser, og med utrulling av utslippsfrie busser og ferger vil CO2-utslippet reduseres kraftig. Fylkeskommunen og andre offentlige innkjøpere må være like konsekvent i valget av buss og ferger, som myndighetene har fått til med elbil-satsingen på privatmarkedet. Noen er flinke, andre har lang vei å gå. Teknologien eksisterer allerede og blir stadig bedre, sier Krohn Devold.

– Privatbiler slipper ut 4,7 millioner tonn CO2, som er nær fire ganger så mye som innenriks luftfart. La oss starte der det faktisk er mulig å gjøre en forskjell, og med de tiltakene som har størst effekt på klimautslipp. Så vil fly komme etter når teknologien er tilgjengelig, fortsetter Krohn Devold.

Størst vekst i CO2-utslipp til sjøs

Av alle transportformer knyttet til reiseliv er det luftfart som har hatt den beste utviklingen. Utslippene per passasjerkilometer er mer enn halvert siden 2001. 77 prosent av CO2-utslippet fra norsk luftfart i og ut av Norge i 2018 er regulert av EUs kvotehandel, som i praksis betyr at en ekstra flyreise i EØS-området ikke vil gi økte CO2-utslipp. EUs kvotehandel sikrer at summen av utslipp fra industri og luftfart vil falle med 43 prosent frem til 2030. Fra 2021 vil ICAOs CORSEA omfatte utslipp også utenfor EØS.

Den største veksten i CO2-utslipp er til sjøs, med en økning på 46 prosent fra 2012 til 2018, for cruise og 49 prosent for passasjerskip. Rapporten beregner at utslipp av CO2 fra cruiseskip kan passere 600.000 tonn i 2019. CO2-utslipp fra cruiseskip er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers fritidsreiser med fly til og i Norge, som var 407.000 tonn CO2 i 2018.

– Utslipp til sjøs er ikke regulert av EUs kvotehandel. Det stiller store krav til den norske regjeringen, som må stille strenge nasjonale utslipps-krav til cruise. Det skjer en positiv utvikling i norsk reiseliv, men vi er ikke i mål. Det må settes inn tiltak der det er teknologisk mulig, avslutter Krohn Devold.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.