Årsresultat Flying Elephant 2009

 Årsresultat Flying Elephant 2009:

Bedring etter utfordrende år

Med reduserte driftskostnader, en effektivisert hotelldrift og redusert gjeldsbelastning står Flying Elephant sterkere rustet etter at 2009 er oppsummert. Flying Elephant-konsernet, som består av hotelloperatørselskapet First Hotels AS og hotelleiendomsselskapet Host Hoteleiendom AS, merket også finanskrisen og opplevde en nedgang i antall overnattinger. Driftsinntektene endte på NOK 1.238,3 millioner for 2009, en økning på NOK 60,8 millioner. Host Hoteleiendom AS med datterselskaper har i løpet av året redusert ekstern gjeld med NOK 760 millioner.

– 2009 har vært et utfordrende år for hotelldrift i Skandinavia. Vi har, som resten av markedet, opplevd en nedgang i antallet overnattinger samt et forsterket prispress på hotellrom. Det gledelige er at vi har kompensert for mye av fallet i inntektene gjennom en effektivisering av driften. Samtidig har vi forbedret vårt salgsapparat for en kommende oppgang. Vi har så langt i 2010 sett en generell vekst i etterspørselen, og når vi ser på RevPAR-utviklingen (omsetning per tilgjengelig rom) i tiden fremover, forventer vi at den er positiv i løpet av siste halvår, sier Michael Telling administrerende direktør i First Hotels.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger(EBITDA) endte på NOK 339 millioner, noe som er en økning fra NOK 264 millioner året før. Selskapet karakteriserer den underliggende driften som god.

Resultat før skatt ble NOK 111,4 millioner mot NOK -99,1 i 2008. I tillegg til bedret driftsresultat, skyldes endringen lavere rentekostnader og valutagevinster. Årsresultatet endte på NOK 99,1 millioner mot NOK – 106,7 millioner året før.

Verdivurderinger av eiendomsmassen viser betydelig merverdi

I løpet av siste kvartal i 2008 og første kvartal 2009, er det gjennomført eksterne verdivurderinger av eiendomsmassen. Globalt anerkjente eiendomsrådgivere som DTZ, HVS og Jones Lang La Salle har foretatt vurderinger på rundt 90 prosent av eiendommene. Verdivurderingene viser en betydelig merverdi i forhold til bokført egenkapital som er MNOK 125.

 I juli 2009 solgte datterselskapet Host AB i Sverige eiendommen First Hotel G i Gøteborg som ga stor gevinst i forhold til bokførte verdier. Salgsprisen var 15 prosent høyere enn tredjeparts verdivurdering, og dokumenterer de underliggende verdiene. Eiendommen leies tilbake av søsterselskapet First Hotels. – Det har vært et utfordrende år i forhold til tilgangen på finansiering for vår bransje. Host foretok derimot en refinansiering av et større lån for en eiendomsportefølje bestående av fem hoteller i Sverige. Vi har gode marginer og viser god lønnsomhet i eiendomsvirksomheten, sier administrerende direktør Gisle Tangenes i Host Hoteleiendom AS.

Strategiske allianser styrker konkurransekraften

 I løpet av 2009 inngikk hotellvirksomheten to viktige strategiske allianser for å styrke salgs- og markedsføringsarbeidet. Samarbeidet som er inngått med Thon Hotels er ment å gi storkundene en enda bedre grunn til å velge First Hotels gjennom en god dekning på linje med de største konkurrentene. Gjennom opptaket som medlem i markedssamarbeidet Global Hotel Alliance (GHA) er det åpnet for en betydelig internasjonal kundebase, som også gjør det mulig for First Hotels å tilby sine gjester og kunder et mangfold av fordeler og goder på et globalt nivå. First Hotels og GHA er i ferd med å ta et steg videre i samarbeidet og vil i løpet av 2010 lansere det som kan karakteriseres som Skandinavias beste lojalitetsprogram.

Det ble i det foregående året besluttet å gjennomføre miljømerking av alle hoteller i kjeden. Ved utgangen av året var ett hotell Svanemerket, og ytterligere seks hoteller har påbegynt sertifiseringsprosessen.

– Sett i lys av de globale utfordringer som har preget industrien det foregående år, er vi fornøyde med arbeidet som er lagt ned i reduksjonen av ekstern gjeld, samt optimaliseringen mot en sunnere drift. For årene som kommer er jeg forsiktig optimistisk på konsernets vegne, sier Asmund Haare, hovedaksjonær i Flying Elephant.

Nøkkeltall (MNOK) 2009 2008 Endring%
Driftsinntekter 1238 1177 5,18
Resultat før skatt 111,4 -114 198
Driftsresultat før av- og nedskrivninger(EBITDA) 339 264 28,41

For mer informasjon, vennligst kontakt:

For spørsmål knyttet til hotelldriften kan henvendelser rettes til administrerende direktør Michael Telling i First Hotels AS, tlf. 484 04 472 

For spørsmål knyttet til økonomi og resultat kan henvendelser rettes til finansdirektør Rune Skrove i Flying Elephant AS tlf. 959 08 559.

For spørsmål knyttet til eiendomsvirksomheten kan henvendelser rettes til administrerende direktør Gisle Tangenes i Host Hoteleiendom AS, tlf. 994 93 204

Om konsernet

Flying Elephant-konsernet består av hotelloperatørselskapet First Hotels AS og hotelleiendomsselskapet Host Hoteleiendom AS. Hotellkjedevirksomheten drives gjennom First Hotels-varemerket og omfatter 47 hoteller i Skandinavia. Eiendomsvirksomheten eier 21 hotelleiendommer med sentral beliggenhet i skandinaviske byer.