1,4 milliarder i årsresultat for Avinor

Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS

Avinor oppnådde et årsresultat på 1,4 milliarder kroner i 2014, mot 890 millioner kroner året før, skriver selskapet i en pressemelding.

Resultatfremgangen skyldes i all hovedsak en engangseffekt på 448 millioner kroner knyttet til pensjon. Avinors samlede driftsinntekter i 2014 var på nærmere 10,7 milliarder kroner. Dette representerer en vekst på syv prosent fra 2013, eller opp fra i underkant av 10 milliarder kroner.

Trafikkveksten i 2014 var på 2,7 prosent, sammenlignet med året før. Litt over 50 millioner passasjerer reiste til og fra Avinors lufthavner i 2014, mot 48 millioner året før. Avinors underveistjeneste, Avinor Flysikring AS, registrerte ellers en økning i antall service units på over åtte prosent.

Punktligheten og regulariteten ved Avinors 46 lufthavner lå i 2014 på henholdsvis 90 og 99 prosent.

– Både flyselskapene og passasjerene er opptatt av stabil trafikkavvikling, og tallene illustrerer at vi leverer høy kvalitet på tjenestene våre over hele landet. Samtidig er det avgjørende at vi har kontroll med kostnadsutviklingen, og tar høyde for en lavere trafikkvekst enn tidligere forventet. Trenden de siste månedene har vært en utflating, og enkelte steder en nedgang i trafikken. Sett i lys av dette, vil arbeidet med å effektivisere virksomheten vår ha høy prioritet i tiden fremover, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Utbygging i rute

Investeringene i 2014 utgjorde 4,7 milliarder kroner, sammenlignet med 4,1 milliarder i 2013. Det største utbyggingsprosjektet, Terminal 2 på Oslo Lufthavn, er nå 67 prosent ferdigstilt, og fremdriften er i henhold til plan. Utbyggingen av Terminal 3 ved Bergen lufthavn er også i henhold til budsjett og fremdriftsplan. Terminal 2 på Oslo Lufthavn vil tas i bruk 27. april 2017, og Terminal 3 i Bergen i løpet av samme år.

Ingen ulykker

Det er ikke registrert luftfartsulykker med personskader i 2014, hvor Avinor har vært en medvirkende part.

Foto: Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS