Perspektivanalyse fra Avinor: Kapasitet, bærekraft og teknologi

Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS

Globalisering, befolkningsvekst og økonomisk utvikling vil føre til en fortsatt vekst i flytrafikken fram mot 2050. Det blir nødvendig med både kapasitetsøkende tiltak, ny teknologi og klimatiltak for å sikre en bærekraftig utvikling, skriver Avinor i en pressemelding.

I 2050 forventes det at Norge vil ha en befolkning på over seks millioner, og at veksten i BNP vil ligge på omkring to prosent årlig. I perioden fram mot 2050 tilsier Avinors prognoser en årlig vekst i flytrafikken på rundt 1,7 prosent. Dette innebærer at over 90 millioner passasjerer vil reise over Avinors lufthavner i 2050, mot 50 millioner i 2014.

– Fram mot 2050 vil vi nærme oss en fordobling av antall flypassasjerer på våre lufthavner, og dette betyr at Avinor må prioritere kapasitetsøkende tiltak. En slik prioritering henger også sammen med at et godt luftfartstilbud er avgjørende, for både verdiskapning og bosettingsstruktur over hele landet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

60-70 milliarder

Avinor legger opp til et investeringsnivå på mellom 60 og 70 milliarder kroner fram mot 2029. En stor andel av disse investeringsmidlene er knyttet opp til kapasitetsøkende tiltak ved de største lufthavnene. Utbyggingen av Terminal 2 ved Oslo Lufthavn og Terminal 3 ved Bergen lufthavn, blir ferdigstilt i 2017. Det investeres også i kapasitetsøkende tiltak i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund. Ved de andre lufthavnene legges det opp til investeringer i fornyelse ved behov. I siste del av perioden innebærer dette blant annet at terminaler og driftsbygg vil måtte oppgraderes eller erstattes med nye anlegg. Lokal industriell utvikling (olje og gass) vil kunne gi grunnlag for kapasitetsutvidelse ved lufthavner hvor det ikke er grunnlag for dette i dag.

I et langsiktig perspektiv er byggingen av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn det viktigste prosjektet.

– Oslo Lufthavn er navet i norsk luftfart, og i 2030 kan antall passasjerer ved landets hovedflyplass nærme seg 40 millioner. En tredje rullebane er et nødvendig kapasitetsløft for landet og hele Luftfarts-Norge, sier Falk-Petersen.

Bærekraftig vekst

Veksten i flytrafikken representerer en klimautfordring. Avinor har som mål å være en drivkraft i sektorens miljø- og klimaarbeid. Avinor samarbeider med industrielle aktører om utviklingen av biodrivstoff basert på norsk skogvirke. Samtidig fortsetter flyselskapene å investere i en mer moderne og energieffektiv flyflåte. De første norske prøveflygingene med biodrivstoff ble gjennomført i 2014, og Oslo Lufthavn vil i løpet av 2015 bli den første større flyplass i verden med faste leveranser av biodrivstoff.

Effektivisering og ny teknologi

Avinor er forberedt på økt konkurranse og krav til mer kostnadseffektiv drift innenfor luftfartssektoren. Avinor forventer konkurranse på tårntjenster i nær fremtid, og vil effektivisere virksomheten på alle områder. Selskapet har igangsatt et omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram, med sikte på å styrke konkurranseevnen til konsernet. Et viktig element i effektiviseringsarbeidet blir bruk av ny teknologi. Per i dag planlegges det innføring av fjernstyrte tårn ved 36 av Avinors lufthavner. I tillegg jobber Avinor videre med å utvikle en mer sømløs reise på lufthavnene sine, gjennom automatiserte innsjekkings- og bagasjeløsninger.

Perspektivanalysen til Avinor ble lagt fram på en pressekonferanse sammen med Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket på mandag.

Perspektivmeldingene til Avinor og samferdselsetatene er viktige grunnlagsdokumenter for det videre arbeidet med den kommende nasjonale transportplanen.

Foto: Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS