Pris til Stavanger lufthavn for innsats for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland tildeler hvert år en pris til den eller de som «har gjort en spesielt verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i lokalmiljøet, kommunen eller fylket». I år ble prisen tildelt Avinor, ved Stavanger lufthavn, Sola, heter det i en pressemelding fra det statlige selskapet.

– Dette er et resultat av tett og godt samarbeid over flere år, med representanter for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Rogaland, sier lufthavndirektør Leif Lorentzen ved Stavanger lufthavn.

– Det er utrolig hyggelig at vi slik får en offentlig anerkjennelse for alt det arbeidet dere gjør hver eneste dag, for å finne gode universelle løsninger. Midt oppi ombygginger inne og ute, og trange forhold på lufthavnen, er dette bare mulig fordi alle som jobber på lufthavnen hver dag er bevisst de utfordringene som handikappede har, sier lufthavndirektøren, i en uttalelse adressert de ansatte.

Har etablert brukergruppe

Ved Stavanger lufthavn har man gjennomført omfattende utbygginger og oppgraderinger de siste ti årene.

– Vi så derfor tidlig et behov for gode rådgivere, for å finne løsninger som ga like god tilgjengelighet for alle. Lufthavnen opprettet da i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) et eget brukerutvalg, for å sikre at vi planla og bygget de gode, universelle løsningene, sier Lorentzen.

Brukerutvalget ble opprettet i mars 2009. Utvalget hadde medlemmer fra Handikapforbundet, MS-forbundet, Astma- og allergiforbundet, Hørselshemmede, Blindeforbundet og Eldrerådet i Stavanger. Utvalgets mandat er å sikre at alle planlagte utbygginger og endringer på lufthavnen ivaretar løsninger som kan brukes av alle. I tillegg skal utvalget komme med innspill som bedrer den løpende driften av lufthavnen.

Det er videre en løpende dialog om hvordan løsningene på lufthavnen fungerer, og hvordan disse oppleves av funksjonshemmede.

Under utdelingen av prisen, trakk fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal særlig frem utviklingen av assistanseordningen:

– Bedriften har vært særdeles kreativ i sin utvikling av assistanseordningen, og det har vært avholdt to hele dager med opplæring av Avinors ansatte. Her har de funksjonshemmedes organisasjoner vært aktive bidragsytere, og kommet med verdifulle innspill, sa hun.

Viktig for hele Avinor

Konsernsjef Dag Falk-Petersen understreker viktigheten av tilrettelegging for alle som bruker Avinors luftthavner:

– Det er viktig for Avinor å legge til rette for at våre lufthavner skal være tilgjengelig, også for dem som har særskilte behov. Dette er et arbeid vi prioriterer, og da er det spesielt hyggelig at Stavanger Lufthavn, Sola har fått denne anerkjennelsen. Det er også en inspirasjon til å jobbe strukturert videre med tilgjengelighet, i alle våre lufthavner, sier konsernsjefen.

Beløpet, på kr 25.000,-, vil Avinor gi videre til lufthavnens brukerutvalg, sammen med ytterligere 25.000,- fra Avinor, som de kan disponere fritt, for å styrke arbeidet for bedre tilgjengelighet i lufthavnen.

Foto: Morten Sand (Stavanger lufthavn), Solveig Ege Tengesdal (fylkesordfører) og Leif Anker Lorentzen (Stavanger lufthavn). Foto: Ingeborg Dirdal/Rogaland fylkeskommune.