Luftfart avgjørende for veksten i nordnorsk turisme

Reiselivsnæringens utvikling er robust for utviklingen i økonomien som helhet. Inntektene kommer fra nordmenn og utlendinger på ferie, forretningsreisende og lokalbefolkning. Disse fire ulike hovedmarkedene vil dels reagere motsatt av hverandre, i ulike økonomiske situasjoner. Svak (sterk) utvikling i nasjonale forretnings- og lokalmarkeder, motsvares av sterk (svak) utvikling i internasjonale turistmarkeder, heter det i en pressemelding fra Avinor.

Beregninger tilsier en realvekst i reiselivsrelatert forbruk på mellom omtrent 45 prosent i det svakeste scenarioet, og 65 prosent i det sterkeste.

Konklusjonen er tydelig: Luftfartstilgjengelighet er svært viktig for nordnorsk reiseliv, særlig for utviklingen av helårsturisme.

– Avinor har hatt en offensiv nordområde-strategi i mange år, og kapasitetsøkende tiltak, utbygginger og utbedringer en rekke steder, er ment å møte den stadig økende turisttrafikken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Aktuelle prosjekter er utbygging i Tromsø, bygging av ny lufthavn i Bodø, vurdering av ny lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen, vurdering av ny lufthavn i Hammerfest, samt etterhvert ny lufthavn på Helgeland.

Nord-Norge øker mer enn resten av landet, og videre vekst avhenger av flytilgjengelighet

Reiselivsnæringen i nord står for 8 milliarder i verdiskapning, og har 16.000 ansatte (2015-tall). For å få til vekst, spesielt i vintersesongen, er god tilgjengelighet ved bruk av fly helt nødvendig. Vinterturister er på kortere reiser, sammenlignet med turister som besøker Norge om sommeren, og har derfor behov for å fly effektivt til turistopplevelsene.

Antall utenlandske gjestedøgn på vinteren, er tredoblet fra 2009 til 2016. Vinterturismen har økt vesentlig, med en årlig økning på 20 prosent i samme periode. Nord-Norge øker mer enn i resten av landet, og har en økt verdiskapning på åtte prosent mot fire i resten av landet.

Den økte veksttakten i nord, innebærer en merverdiskaping på 195 millioner i 2015, i forhold til veksttakten i resten av landet. Nordlysturisme er den viktigste grunnen til oppgangen, og Tromsø er helt i tet. Dette skyldes i stor grad at Tromsø både har mange nordlysobservasjoner, og god tilgjengelighet til alternative opplevelser og reisemål.

Avinors nordområde-strategi er i ferd med å bli revidert, og vil bli publisert og presentert i 2018.

Foto: Et fly går inn for landing i vakkert, nordnorsk vinterlandskap. Foto fra Avinor.