Økt transportbehov

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB (foto fra NSB)

Økt kapasitet i rushtiden inn til Oslo og et godt InterCity-tilbud på Østlandet er hovedpunktene i NSBs innspill til regjeringens og Stortingets arbeid med Nasjonal Transportplan. I tillegg viser NSB også hvordan togtilbudet i Stavangerregionen, Bergensregionen og Trondheimsregionen kan forbedres, forteller NSB i en pressemelding.

I løpet av de neste 16 årene, kommer befolkningen i Norge til å øke med én million. Det meste av denne veksten vil skje i og omkring de store byene, og det skaper et stort transportbehov. Det er bred politisk enighet om at kollektivtilbudet må utbygges, og myndighetenes ambisjon er å gi jernbanen en mer sentral plass i transportsystemet. Våre innspill handler om å møte det økte behovet med effektive og miljøvennlige transporttilbud, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Hyppigere avganger og nye tog

Bedre rutestruktur, hyppigere avganger og nye tog. Dette blir den nye hverdagen for togpassasjerene på Østlandet. Innfasing av nye tog i trafikk startet i mai 2012, og i løpet av 2013 skal alle de 50 nye togene være på skinner. 26 godt brukte lokaltog skal erstattes med 26 nye med utvidet setekapasitet. I tillegg økes kapasiteten med 24 nye togsett på Østlandet.

Fra desember 2012 iverksettes første del av den nye rutemodellen, og fra desember 2014 fullføres tilbudsendringene i denne modellen. Dette er avtalt mellom Staten og NSB gjennom ny trafikkavtale for perioden 2012 til 2017. Den nye modellen er dimensjonert for å kunne ta en vekst på rundt 10 millioner reiser på årsbasis, utover dagens ca 36 millioner reiser på Østlandet.

Follobanen og indre InterCity prioriteres

Ferdigstillelse av Follobanen og dobbeltspor i InterCity(IC)-triangelet mot Halden, Lillehammer og Skien vil legge grunnlaget for helt nye togtilbud. Økt kapasitet, økt frekvens og kortere reisetider vil tilføre Osloregionen et nødvendig transportmessig pusterom og bidra til utvikling av hele Østlandet. Med toget vil det bli lettere å pendle mot Oslo fra et større område – men også å pendle motstrøms og innen fylkene og regionene.

NSB støtter Jernbaneverkets forslag til en trinnvis utbygging av dobbeltspor i IC-området. Det innebærer at det i første trinn bygges ut kapasitet for halvtimesfrekvens hele dagen til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, samt fjerning av overbelastning mellom Hamar og Lillehammer. Dette prioriteres av hensyn til behov, befolkningsmengde og økonomi. Kostnadene for å ferdigstille denne delen av IC–området utgjør en forholdsvis mindre andel av den totale investeringen. I neste trinn legges det til rette for kortere reisetider og flere rushtidsavganger til Skien, Lillehammer og Halden. I tredje trinn ferdigstilles dobbeltsporet med kapasitet for halvtimesfrekvens helt ut til Halden, Lillehammer og Skien. Det vil gi muligheter for ytterligere tilbudsvekst i et område med reiseavstand innenfor én time fra Oslo.

Ny Oslo-tunnel før 2030

Oslotunnelens kapasitet er fullt utnyttet. Oppgradering fra 20 til 24 tog per time gjennom tunnelen fra høsten 2014 vil bli fullt utnyttet når togtilbudet utvides fra desember 2014. Ettersom det er mange flere spor inn til Oslo S fra øst enn det er fra vest, vil kapasiteten til å vende tog på Oslo S begrense videreutvikling av togtilbudet på Østlandet. Kapasitetstaket vil trolig nås før 2030. For å kunne imøtekomme behovet for økt kapasitet, mener NSB at planlegging for økt vendekapasitet og ny tunnel bør starte umiddelbart.

Stavangerregionen – Jærbanen

Utenom Østlandet er Jærbanen den mest trafikkerte av NSBs lokaltogstrekninger. Nytt dobbeltspor og kvartersfrekvens mellom Stavanger og Sandnes i 2010 ga sterk trafikkvekst. Målet for kommende NTP-periode kan være at dette tilbudet videreføres til Bryne.

Bergensregionen Vossebanen

Nytt togmateriell til Bergen og Vossebanen har vært etterspurt lenge. NSB foreslår å fase inn en ny generasjon tog på Vossebanen innen 2016.

Dobbeltspor gjennom Ulriken i 2017 vil gjøre det mulig med kvarterfrekvens mellom Arna og Bergen. Men før dette har NSB vist hvordan det kan etableres tilnærmet timefrekvens mellom Bergen og Voss i 2013. Viktigste infrastrukturtiltak på Vossebanen vil være tiltak mot ras og stasjonstilpasninger for nytt materiell tidlig i planperioden.

Trondheimsregionen Trønderbanen

Det forventes en like sterk vekst i Trondheimsregionen som i de øvrige storbyregionene. Trønderbanen kan spille en viktig rolle i å møte denne veksten. Men dagens dieseldrift begrenser muligheten. De nærmeste årene vil materiellparken dessuten ha nådd kritisk levealder. Det er et klart mål at neste generasjon materiell er elektrisk. Utvikling av tilbudet betinger i tillegg økt sporkapasitet mellom Trondheim og Stjørdal.

Behov for 150 nye togsett på ti år

NSB har, selv etter kjøpet av 50 nye tog av typen Flirt, et stort behov for å kjøpe nye tog. Dels skyldes dette at mange tog nærmer seg teknisk og økonomisk leveralder på 30 år, og dels skyldes det at det trengs flere tog for å kunne møte et økende behov etter hvert som befolkningen vokser. NSB har anslått at det i løpet av de neste 10 årene vil være behov for 150 nye togsett for å betjene norske storbyer. Det vil si en netto økning på rundt 70 tog i forhold til de ca 180 togene som i dag trafikkerer disse byene.

Foto: Geir Isaksen, konsernsjef i NSB (foto fra NSB)