Registrering av arbeid til HSMAI Prisene 2013

hovedentre_510x316HSMAI inviterer til prisfest onsdag 8. januar på Oslo Kongressenter. Vi inviterer til en kveld hvor vi skal feire de beste reiselivsmarkedsførerne i Norge, og mange av deres samarbeidspartnere. Vi byr på en kveld hvor feiring, mat og topp underholdning blir i særklasse. Dette er bransjearrangementet nummer én i Norge, med medlemmene i fokus, oftest omtalt som Reiselivsnæringens Oscarsutdeling.

Hold av onsdag 8. januar 2014 på Oslo Kongressenter. HSMAI Prisene skal stimulere til god markedsføring gjennom å løfte frem og belønne nyskapende markedsarbeid.

Nyhet!

Vi er opptatt av å nå bedrifter som også har små budsjetter for markedsføring og har følgende nye katorier i år:

1. Den store fremgangen – hvordan man evnet å snu et elendig resultat til positivt resultat med små midler.

2.Den digitale vinner – med fokus på endringsvillighet med alt som skjer digitalt i hotell- og reiselivsnæringen.

Andre kategorier:

Kategori Kriterier
Kampanjer, flermedie En kampanje som består av aktivitet i flere medier, som til sammen utgjør en helhet. Minimum tre forskjellige kanaler inngår i kampanjen. Eksempel: printannonse, nettsted og radio.
Printannonse Annonse i trykte media. Enkeltarbeide eller kampanje. Ved innsendelse av kun ett element, velg den annonsen dere mener har gitt best effekt og er kreativt skarp.
Digitale kampanjer Kampanjer og annonser i digitale medier (smartphone, ipad, utendørs, skjermer). Eks. banner, apps, QR koder.
Sosiale medier Kampanjer og aktiviteter i sosiale medier.
Hjemmesider Bedriftens hjemmeside.
Radioreklame Enkeltarbeide eller kampanje.
ReklamefilmVist på TV, Youtube, web TV, digitalt utendørs, etc. Enkeltarbeide eller kampanje.
Åpen klasse – Godt tenkt! Gode idéer eller arbeid som ikke passer inn i noen av de andre kategoriene. Internmarkedsføring, event, smarte tanker, teknologi, etc. faller også under denne kategorien.
Kundedialog Relasjonsbyggende aktiviteter, herunder; lojalitetsprogrammer, direkte markedsføring, mersalg, o.l. I denne kategorien vil strategi og resultat være viktigere enn utformingen.
Samfunnsansvar* Kategorien vil juryeres av egen jury. Denne kategorien vurderes av en egen jury etter følgende kriterier:1. Forankringa. Kjennskap til tiltak interntb. Bedriftens satsning gjenspeiles i de daglige rutinene2. Internt
a. Med på en sertifiseringsordning*
b. Tiltak for redusert miljøpåvirkning
c. Positivt økonomisk resultat** Ikke et krav, men teller positivt i vurderingen3. Eksternt, forankring og samarbeide
a. Bruk av lokale og/eller regionale forutsetninger, lokalkultur, lokale naturressurser, lokal mat(tradisjon/råvarer), informasjon og samarbeider lokalt rundt allemannsretten og turister, etc.
b. Kandidaten må være en aktiv bidragsyter lokalt og i sin verdikjede slik at de styrker og inspirerer andre til en samlet forbedring
c. Innovasjon og nytenkning
d. Tiltak mht. reduksjon av miljøbelastning ved transport til/fra4. Kunderettet
a. Strategisk bruk i markedsføring
b. Kommunikasjon med kunde under opphold5. Ansatte
a. Systematisk opplæring av egne ansatte og samarbeidspartnere
b. Målrettet satsning for å informere, involvere, forankre og inspirere ansatte til miljøarbeid
PR Resultater oppnådd gjennom en god, langsiktig PR-strategi. Evnen til å sette dagsorden, skape engasjement og involvering hos målgruppen, samt bidra til å synliggjøre prosjektet og dets målsetting/hensikt gjennom en kreativ og utradisjonell bruk av virkemidler, budskap og medier vil bli vektlagt.

Årets Reiselivsmarkedsfører – Ferda-prisen

Dette er hovedutmerkelsen. Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i en eller flere kategorier. Vinneren av Ferda-prisen må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring der innsatsfaktorer som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres er underordnet.

Hvert gullbidrag er kandidat til Ferda prisen – Årets Reiselivsmarkedsfører.

Konkurransen er nå åpen for innsendelse av arbeider.

Alle arbeider skal sendest til postbox@hsmai.no. I kategorien Trykksaker ber vi om at et fysisk eksemplar blir levert til våre lokaler hos Frogner House i Skovveien 8, 0257 Oslo merket HSMAI eller sendes til HSMAI sin postboks: Postboks 2418 0202 Oslo i tillegg til at det registreres via mail.

Vi har også gjort innsendelsen enklere ved å begrense den informasjon som skal legges ved. Arbeidene blir vurdert etter følgende kriterier:

Utfordring – Forklar hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse
Løsning – Gi en kortfattet beskrivelse av tanken bak det innsendte arbeidet
Målsetning – Hva var bedriftens målsetning med aktiviteten?
Effekt av tiltak – Beskriv effekten av aktiviteten

Enkelte kategorier vil ha tilleggskriterier. Dette står i så fall opplyst under den aktuelle kategori.

Formatet på konkurransen har til hensikt å gjøre slik at både større og mindre bedrifter kan få deres arbeider vurdert på likt grunnlag. Vi oppfordrer alle til å sende inn i de kategorier der de har jobbet med markedsføring gjennom 2013.

NB! Fristen for innsendelse av bidrag er snarest og innen mandag 9. desember 2013!

Festen
HSMAI Prisene arrangeres på Oslo Kongressenter. I tillegg til det faglige vil vi legge svært god vekt på mat og underholdning. Dette blir Årets fest for reiselivsbransjen og mange av bransjens kunder og leverandører. Meld deg på i dag! For mer informasjon og påmelding se her.

Registrering av arbeid til HSMAI Prisene 2013

1. Praktisk informasjon :

1. Virksomhetens navn:

2. Adresse:

3. Telefon/mobil.:

4. E-post:

5. Kontaktperson med tittel:

6. Ansvarlig for arbeidet (inkl. tittel):

7. Informasjon om evt. eksterne konsulenter som er benyttet:

8. Dato for innsendelse:

9. Arbeidet skal bedømmes i kategori nr.:

(Dere er velkomne til å delta i flere kategorier)

10. List opp evt. vedlegg du sender inn:
(For å sikre at alle elementene blir vurdert)

2. Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:

· Hvilket utgangspunkt hadde dere?

· Hvilke tiltak gjorde dere?

· Hva slags resultat oppnådde dere?

Konkurranseregler

Registrering av arbeider

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt HSMAI på e-post postbox@hsmai.no
Eller kontakt Benedicte Gilroy Bøgh på telefon: 45 25 53 77

Bidrag må sendes inn snarest til postbox@hsmai.no, og innen mandag 9. desember 2013!

Arbeider som sendes inn i feil kategori

Juryen har rett til å flytte feilsendte arbeider fra en kategori til en annen, og vil i det lengste bestrebe seg på å finne en alternativ kategori. Så langt det er praktisk mulig, vil innsender bli kontaktet for selv å avgjøre om man ønsker å flytte arbeidet til riktig kategori. I kategorier som ikke er definert som kampanjekategorier vil det juryeres både enkeltarbeider og kampanjer i samme kategori. Er du i tvil om hvilken kategori arbeidet hører under, kontakt HSMAI i god tid før innsendelse.

Opphavsrett

Det fordres at bedriften som sender inn bidrag har opphavsrett eller rett til gjenbruk av bidragene. HSMAI vil ikke stå ansvarlig for misbruk av opphavsrett.

Priser og betaling

For hver innsendte kampanje og arbeider i kategoriene Kampanjer, Samfunnsansvar og Åpen klasse – Godt tenkt, betales en deltageravgift på kr. 1495,- for HSMAI medlermmer, og kr. 1695,- for ikke-medlemmer.

For hvert innsendte enkeltarbeide er prisen kun kr. 1295,- for HSMAI medlemmer, og kr. 1495,- for ikke-medlemmer.

Faktura ettersendes og må betales i god tid før juryeringen.

Bruk av arbeidene i etterkant

HSMAI forbeholder seg retten til å benytte alle premierte arbeiderer i markedsføringsøyemed og i forbindelse med omtale av arrangementet og konkurransen.

Eller kontakt Benedicte Gilroy Bøgh
Mail: postbox@hsmai.no
Telefon: 45 25 53 77

HSMAI ønsker dere lykke til i konkurransen!

Foto fra Oslo Kongressenter